วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ก.ค. 2559 ชบ 0023.1/692 ลว 30 มิ.ย.59 การอบรมในหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 568 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 137 ลว 30 มิ.ย.59 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ประกาศมาแล้ว 568 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/14782 ลว 30 มิ.ย.59 การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 568 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 2887 ลว 30 มิ.ย.59 แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 569 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 2886 ลว 30 มิ.ย.59 แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 569 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 2885 ลว 30 มิ.ย.59 การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ (ประกาศมาแล้ว 569 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.4/ว 2889 ลว 30 มิ.ย.59 ขอให้ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 569 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/14587 ลว 29 มิ.ย.59 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 569 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/14579 ลว 29 มิ.ย.59 ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ประกาศมาแล้ว 569 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 2888 ลว 30 มิ.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 569 วัน) ประเภท1