วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 เม.ย. 2561 ชบ 0023.3/10071 ลว 25 เม.ย.61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovative School Summit 2018 (ประกาศมาแล้ว 57 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2561 ชบ 0023.2/ว2072 ลว 24 เม.ย.61 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 57 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 ชบ 0023.5/9884 ลว 23 เม.ย.61 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 ชบ 0023.3/10010 ลว 24 เม.ย.61 โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 ชบ 0023.3/10013 ลว 24 เม.ย.61 ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุรี่โลก ปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 ชบ 0023.5/ว60 ลว 24 เม.ย.61 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 ชบ 0023.3/9890 ลว 23 เม.ย.61 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ ๑๓๑) ครั้งที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 ชบ 0023.5/57 ลว 24 เม.ย.61 แจ้งเวียนหนังสือราชการ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2561 ชบ 0023.3/9882 ลว 23 เม.ย.61 แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทัรพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 59 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2561 ชบ 0023.3/ว57 ลว 20 เม.ย.61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษากรอกข้อมูลการสมัครเพื่ออบรมคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก (การศึกษาประฐมวัย) สมศ. (ประกาศมาแล้ว 59 วัน) ประเภท1