วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15063 ลว 5 ก.ค.59 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ด้านสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 562 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2559 ชบ 0023.2/15067 ลว 5 ก.ค.59 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 562 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/14993 ลว 4 ก.ค.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 562 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 139 ลว 5 ก.ค.59 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ประกาศมาแล้ว 562 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 138 ลว 5 ก.ค.59 การเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (ประกาศมาแล้ว 562 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/712 ลว 5 ก.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 562 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2559 ชบ 0023.14585 ลว 29 มิ.ย.59 แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยพิการความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 562 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/14994 ลว 4 ก.ค.59 ขอนำส่งหนังสือการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 562 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/14829 ลว 1 ก.ค.59 การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 562 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 324 ลว 4 ก.ค.59 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (ประกาศมาแล้ว 562 วัน) ประเภท1