วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3102 ลว 13 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 557 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3098 ลว 13 ก.ค.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพาสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 557 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15756 ลว 13 ก.ค.59 รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 557 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/e-Plan ลว 13 ก.ค.59 แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน (ประกาศมาแล้ว 557 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 12 ก.ค.59 การเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (ประกาศมาแล้ว 558 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 12 ก.ค.59 รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 558 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 144 ลว 11 ก.ค.59 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ประกาศมาแล้ว 558 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15548 ลว 11 ก.ค.59 ส่งคืนโครงการเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 558 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/731 ลว 11 ก.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 558 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/732 ลว 11 ก.ค.59 (ทม.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 558 วัน) ประเภท1