วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15753 ลว 13 ก.ค.59 แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 555 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15938 ลว 14 ก.ค.59 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ประกาศมาแล้ว 555 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3143 ลว 14 ก.ค.59 การกำกับการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 555 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/740 ลว 14 ก.ค.59 แบบสำรวจระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 556 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/739 ลว 13 ก.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 556 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 145 ลว 13 ก.ค.59 ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดภายในเขตจังหวัด ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบ สบศ.อต.1 สบศ.อต.2 และ สบศ.อต.3 (ประกาศมาแล้ว 556 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15754 ลว 13 ก.ค.59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ประกาศมาแล้ว 556 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3104 ลว 13 ก.ค.59 การสำรวจรายชื่อพนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท.กำหนด เพื่อนำเสนอ ก.ท.ให้เข้ารับการเยียวยาตามาตรการที่กำหนดเพิ่มเติมการสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 557 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3099 ลว 13 ก.ค.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 557 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3100 ลว 13 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 557 วัน) ประเภท1