วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15548 ลว 11 ก.ค.59 ส่งคืนโครงการเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 554 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/731 ลว 11 ก.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 554 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/732 ลว 11 ก.ค.59 (ทม.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 554 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/730 ลว 11 ก.ค. 59 (อบต.เขาไม้แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 554 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/728 ลว 11 ก.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 554 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15549 ลว 11 ก.ค.59 กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 554 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3051 ลว 11 ก.ค.59 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ประกาศมาแล้ว 554 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/727 ลว 11 ก.ค.59 การรับสมัครผู้พิการให้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม (ประกาศมาแล้ว 554 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/726 ลว 11 ก.ค.59 ขอความร่วมมือในการดำเนินการรับสมัคร การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) (ประกาศมาแล้ว 554 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 142 ลว 11 ก.ค.59 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 554 วัน) ประเภท1