วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3142 ลว 14 ก.ค.59 การจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/15940 ลว 14 ก.ค.59 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3145 ลว 14 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3146 ลว 14 ก.ค.59 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3147 ลว 14 ก.ค.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3148 ลว 14 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15941 ลว 14 ก.ค.59 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15939 ลว 14 ก.ค.59 ขออนุเคราะห์ความร่วมมือในการประสานงาน การประชุมวิชาการ เรื่อง "ตามรอยพระบาท พัฒนาอาหารโภชนาการ และสุขภาพเด็กในโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15936 ลว 14 ก.ค.59 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15942 ลว 14 ก.ค.59 การเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1