วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15939 ลว 14 ก.ค.59 ขออนุเคราะห์ความร่วมมือในการประสานงาน การประชุมวิชาการ เรื่อง "ตามรอยพระบาท พัฒนาอาหารโภชนาการ และสุขภาพเด็กในโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 551 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15936 ลว 14 ก.ค.59 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 551 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15942 ลว 14 ก.ค.59 การเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (ประกาศมาแล้ว 551 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15753 ลว 13 ก.ค.59 แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 551 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15938 ลว 14 ก.ค.59 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ประกาศมาแล้ว 551 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3143 ลว 14 ก.ค.59 การกำกับการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 551 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/740 ลว 14 ก.ค.59 แบบสำรวจระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/739 ลว 13 ก.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 145 ลว 13 ก.ค.59 ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดภายในเขตจังหวัด ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบ สบศ.อต.1 สบศ.อต.2 และ สบศ.อต.3 (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/15754 ลว 13 ก.ค.59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ประกาศมาแล้ว 552 วัน) ประเภท1