วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3257 ลว 26 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/759 ลว 25 ก.ค.59 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2559" (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16563 ลว 26 ก.ค.59 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16562 ลว 26 ก.ค.59 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยศาสตร์ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3256 ลว 26 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/16540 ลว 26 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16352 ลว 25 ก.ค.599 การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/766 ลว 26 ก.ค.59 โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/767 ลว 26 ก.ค.59 รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการกลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร ได้รับอนุมัติให้รับทุนเป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 3144 ลว 14 ก.ค.59 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1