วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 151 ลว 27 ก.ค.59 แบบสรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่นำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ รอบเดือนเมษายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 541 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 3304 ลว 27 ก.ค.59 แนวทางปฎิบัติในการออกเสียงประชามติ (ประกาศมาแล้ว 541 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3318 ลว 28 ก.ค.59 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 541 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16813 ลว 28 ก.ค.59 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียบทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 541 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16169 ลว 21 ก.ค.59 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (ประกาศมาแล้ว 542 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 148 ลว 26 ก.ค.59 การจัดสรรรายได้นำส่งเข้าบัญชีเงินฝากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 542 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16537 ลว 26 ก.ค.59 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 542 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.1/769 ลว 26 ก.ค.59 การดำเนินการตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 3255 ลว 26 ก.ค.59 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 3254 ลว 26 ก.ค.59 ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1