วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/849 ลว 30 พ.ย.60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 50 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/846 ลว 29 พ.ย.60 ให้ไปดำรงตำแหน่งแทน (ประกาศมาแล้ว 50 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/845ิ ลว 29 พ.ย.60 ให้ไปดำรงตำแหน่งแทน (ประกาศมาแล้ว 50 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/29079 ลว 29 พ.ย.60 สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 50 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/29078 ลว 29 พ.ย.60 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ...โดยการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web conference) (ประกาศมาแล้ว 50 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/28936 ลว 28 พ.ย.60 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของกรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 51 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/28935 ลว 28 พ.ย.60 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 51 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/29075 ลว 29 พ.ย.60 การจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ (ประกาศมาแล้ว 51 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/29070 ลว 29 พ.ย.60 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมฯการปกครองท้องถิ่น และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 51 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว271 ลว 29 พ.ย.60 แจ้งบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 51 วัน) ประเภท1