วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ส.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 3283 ลว 26 ก.ค.59 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 536 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 29 ก.ค.59 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับกูมิภาค ครั้งที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 539 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16720 ลว 27 ก.ค.59 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัด 1.4 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" และตัวชี้วัดที่ 1.5 "ความสำเร็จในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน" (ประกาศมาแล้ว 540 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/778 ลว 28 ก.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 540 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 152 ลว 28 ก.ค.59 นำส่งเงินจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 - มิถุนายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 540 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3305 ลว 27 ก.ค.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 540 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16817 ลว 28 ก.ค.59 แนวทางการปฏิบัติกรณีเอกชนผลิตและจำหน่ายประปาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 540 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16819 ลว 28 ก.ค.59 โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 540 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2559 ชบ 0023.2/16717 ลว 27 ก.ค.59 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (ประกาศมาแล้ว 540 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2559 ชบ 0023.4/16718 ลว 27 ก.ค.59 แจ้งมติ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ในการแก้ไขคำผิด คำแนะนำ และแนวทางปรับแก้มาตรฐานทั่วไปในระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 540 วัน) ประเภท1