วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/28079 ลว 1 ธ.ค.59 การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 541 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/28078 ลว 1 ธ.ค.59 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 541 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/27776 ลว 28 พ.ย.59 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 542 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/27777 ลว 28 พ.ย.59 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 542 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1980 ลว 29 พ.ย.59 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม U-Report (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/27774 ลว.28 พ.ย. 59 ขอเชิญร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2559 ชบ 0023.1/1978 ลว 29 พ.ย.59 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/27760 ลว 28 พ.ย.59 การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/ว 5566 ลว.28 พ.ย. 59 ขอเชิญประชุมผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 543 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/27768 ลว 28 พ.ย.59 การสำรวจข้อมูลปริมาณผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 544 วัน) ประเภท1