วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3368 ลว 1 ส.ค.59 แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 533 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3374 ลว 2 ส.ค.59 การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน (ประกาศมาแล้ว 533 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3375 ลว 2 ส.ค.59 หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประกาศมาแล้ว 533 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3376 ลว 2 ส.ค.59 หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไปจากระดับปฏิบัติงาน เป็นระดับชำนาญงาน (ประกาศมาแล้ว 533 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3377 ลว 2 ส.ค.59 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน (ประกาศมาแล้ว 533 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3369 ลว 1 ส.ค.59 ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 533 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3320 ลว 28 ก.ค.59 การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ (ประกาศมาแล้ว 534 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2559 ชบ 0023..2/ว 3319 ลว 28 ก.ค.59 มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 534 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3321 ลว 28 ก.ค.59 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 534 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/16925 ลว 29 ก.ค.59 การใช้กลไก "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) " เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน (ประกาศมาแล้ว 534 วัน) ประเภท1