วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ส.ค. 2559 ชบ 0023.1/795 ลว 3 ส.ค.59 (ทถอ.) ร่วมฟังพระอภิธรรมศพ (ประกาศมาแล้ว 533 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/785 ลว 1 ส.ค.59 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 533 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/17224 ลว 2 ส.ค.59 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) (ประกาศมาแล้ว 533 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 3394 ลว 3 ส.ค.59 ร่วมฟังพระอภิธรรมศพ (ประกาศมาแล้ว 533 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 154 ลว 2 ส.ค.59 นำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 534 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/17217 ลว 2 ส.ค.59 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 534 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/17216 ลว 2 ส.ค.59 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 534 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 2 ส.ค.59 การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" (ประกาศมาแล้ว 534 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/17215 ลว 2 ส.ค.59 การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 534 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/17213 ลว 2 ส.ค.59 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับกูมิภาค ครั้งที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 534 วัน) ประเภท1