วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/17650 ลว 8 ส.ค.59 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3461 ลว 8 ส.ค.59 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/17662 ลว 8 ส.ค.59 ขอเชิญเป็นวิทยกรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันสุขภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/17663 ลว 8 ส.ค.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3469 ลว 8 ส.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/17661 ลว 8 ส.ค.59 การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/17642 ลว 8 ส.ค.59 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 160 ลว 5 ส.ค.59 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 534 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2559 ชบ 0023.1/806 ลว 5 ส.ค.59 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 534 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 157 ลว 4 ส.ค.59 การรายงานผลการปฏบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 534 วัน) ประเภท1