วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/817 ลว 8 ส.ค.59 (อบต.พลวงทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 530 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 161 ลว 8 ส.ค.59 การประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 530 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/17666 ลว 8 ส.ค.59 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 530 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3470 ลว 8 ส.ค.59 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องงถิ่นในระบบแท่ง (Broadband) รุ่นที่ 16 (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3443 ลว 5 ส.ค.59 แนวทางปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/17664 ลว 8 ส.ค.59 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/811 ลว 8 ส.ค.59 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/810 ลว 8 ส.ค.59 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 3442 ลว 5 ส.ค.59 การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3462 ลว 8 ส.ค.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 531 วัน) ประเภท1