วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/863 ลว 12 ม.ค.60 ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 524 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/865 ลว 12 ม.ค.60 ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net (ประกาศมาแล้ว 524 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.1/22 ลว 13 ม.ค.60 การประเมินค่างานเพื่อประกอบการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงโครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ประกาศมาแล้ว 524 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/864 ลว 12 ม.ค.60 โครงการจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 524 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 5 ลว 11 ม.ค.60 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 525 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 95 ลว 10 ม.ค.60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (ประกาศมาแล้ว 525 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 7 ลว 12 ม.ค.60 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 525 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 6 ลว 12 ม.ค.60 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ประกาศมาแล้ว 525 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/18 ลว 11 ม.ค.60 แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 525 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/717 ลว 11 ม.ค.60 เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 525 วัน) ประเภท1