วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 164 ลว 15 ส.ค.59 การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 519 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/833 ลว 15 ส.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 519 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/824 ลว 10 ส.ค.59 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ประกาศมาแล้ว 520 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3502 ลว 10 ส.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากร (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 520 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/18109 ลว 15 ส.ค.59 การปรับเป้าหมายการสอนนักเรียนตามหลักสูตร D.A.R.E. (ประกาศมาแล้ว 520 วัน) ประเภท1
11 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/17889 ลว 10 ส.ค.59 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงดารสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี งวดที่ 4 ครั้งที่ 2 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 524 วัน) ประเภท1
11 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 163 ลว 10 ส.ค.59 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ" (ประกาศมาแล้ว 524 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/827 ลว 10 ส.ค.59 (ทม.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 525 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/528 ลว 10 ส.ค.59 (อบต.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 525 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3503 ลว 10 ส.ค.59 แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ (ประกาศมาแล้ว 525 วัน) ประเภท1