วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/28793 ลว 27 พ.ย.60 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 50 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว270 ลว 16 พ.ย.60 รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 50 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว5968 ลว 13 พ.ย.60 การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 51 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว268 ลว 27 พ.ย.60 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 51 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/28792 ลว 27 พ.ย.60 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 51 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว269 ลว 27 พ.ย.60 รายงานการจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 51 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว6242 ลว 27 พ.ย.60 โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ แระจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 51 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว6241 ลว 27 พ.ย.60 โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ แระจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 51 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2560 ชบ 0023.1/ว262 ลว 22 พ.ย.60 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 54 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/28659 ลว 24 พ.ย.60 การจัดงานเทศการข้าวใหม่ (ประกาศมาแล้ว 54 วัน) ประเภท1