วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/18931 ลว 23 ส.ค.59 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษ๊ป้าย ครั้งที่ 3/2559 (ประกาศมาแล้ว 511 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 171 ลว 23 ส.ค.59 บัญชีรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยะฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 511 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/849 ลว. 23 ส.ค. 59 การจัดประชุมสมัชชาสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 511 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 174 ลว 23 ส.ค.59 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 511 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 22 ก.ค.59 การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 511 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 171 ลว. 17 ส.ค. 59 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 512 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/849 ลว. 23 ส.ค. 59 การจัดประชุมสมัชชาสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 512 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2559 ชบ 0023.1/847 ลว 22 ส.ค.59 การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 513 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/18610 ลว 19 ส.ค.59 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 513 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว ระหว่างลงนาม ลว 22 ส.ค.59 สำรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 513 วัน) ประเภท1