วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/18835 ลว 22 ส.ค.59 การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 510 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/19314 ลว 26 ส.ค.59 การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประกาศมาแล้ว 510 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3771 ลว 26 ส.ค.59 การโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 510 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3772 ลว 26 ส.ค.59 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 510 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/19326 ลว 26 ส.ค.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 510 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/19311 ลว 26 ส.ค.59 คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือ สะสมยางดิบ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 510 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/19321 ลว 26 ส.ค.59 (นายกเมืองพัทยา.) แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 510 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/19320 ลว 26 ส.ค.59 (ทถอ.) แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 510 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/19319 ลว 26 ส.ค.59 (หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ) แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 510 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/19328 ลว 26 ส.ค.59 การจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 510 วัน) ประเภท1