วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 30 ส.ค.59 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016) (ประกาศมาแล้ว 508 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/19390 ลว 29 ส.ค.59 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" (ประกาศมาแล้ว 508 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/19399 ลว 29 ส.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาคลี (ประกาศมาแล้ว 508 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/19398 ลว 29 ส.ค.59 (ทม.อ่างศิลา) ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (ประกาศมาแล้ว 508 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 177 ลว 29 ส.ค.59 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 509 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/876 ลว 29 ส.ค.59 (อบต.บ่อทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 509 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/875 ลว 29 ส.ค.59 (อบต.แสมสาร) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 509 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/19317 ลว 26 ส.ค.59 การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 509 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/871 ลว 29 ส.ค.59 โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่ในการหักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 509 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 176 ลว 29 ส.ค.59 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 509 วัน) ประเภท1