วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/96 ลว 27 ม.ค.60 ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 507 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/2445 ลว 30 ม.ค.60 แนวทางการดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 507 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/ระหว่างรอลงนาม สำรวจข้อมูลผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม (ประกาศมาแล้ว 507 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/2270 ลว 27 ม.ค.60 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ (ประกาศมาแล้ว 507 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 16 ลว 26 ม.ค.60 นำส่งเงินจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 507 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 17 ลว 26 ม.ค.60 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 507 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/2033 ลว 25 ม.ค.60 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 507 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 15 ลว 26 ม.ค.60 จัดสรรเงินรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 507 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/67 ลว 26 ม.ค.60 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 507 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 436 ลว 27 ม.ค.60 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่เแก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 507 วัน) ประเภท1