วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 137 ลว 2 ก.ย.59 บัญชีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ (ประกาศมาแล้ว 502 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/20021 ลว 5 ก.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 502 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20011 ลว 5 ก.ย.59 การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 502 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2559 ชบ 0023.4/19318 ลว 26 ส.ค.59 การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) (ประกาศมาแล้ว 502 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20014 ลว 5 ก.ย.59 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 502 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 179 ลว 2 ก.ย.59 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 502 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/886 ลว. 2 ก.ย. 59 โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 (ประกาศมาแล้ว 505 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/19739 ลว. 1 ก.ย. 59 ขอจัดส่งคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน (ประกาศมาแล้ว 505 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/19782 ลว. 1 ก.ย. 59 เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชึ้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันสุขภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมใัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 505 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 3855 ลว. 31 ส.ค. 59 การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน (ประกาศมาแล้ว 506 วัน) ประเภท1