วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 6 ก.ย.59 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (ประกาศมาแล้ว 500 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 894 ลว 6 ก.ย.59 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 500 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 3926 ลว 5 ก.ย.59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 500 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/20100 ลว 5 ก.ย.59 การโอนจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 500 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 3924 ลว 5 ก.ย.59 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 500 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 5 ก.ย.59 การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 501 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/891 ลว 2 ก.ย.59 ขอส่งหนังสือพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 501 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 3927 ลว 5 ก.ย.59 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 501 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/20022 ลว 5 ก.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 501 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 3925 ลว 5 ก.ย.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนสิงหาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 501 วัน) ประเภท1