วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/3082 ลว 6 ก.พ.60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ประกาศมาแล้ว 499 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2560 รายงานสถานะการบันทึกข้อมูลขยะ (มฝ.1) รายงานสถานะการบันทึกข้อมูลขยะ ( มฝ.1 ) (ประกาศมาแล้ว 500 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/3078 ลว 6 ก.พ.60 (นายอำเภอบ่อทอง) ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่1 ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 500 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/96 ลว 6 ก.พ.60 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก (Bast Practice) การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (ด้านที่ 1 Head,ด้านที่ 2 Heart, ด้านที่ 3 Hand และ ด้านที่ 4 Health) (ประกาศมาแล้ว 500 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/94 ลว 3 ก.พ. 60 (ทต.บ้านบึง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 503 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 20 ลว 3 ก.พ.60 การโอนเงินฝากคลังจังหวัดชลบุรีภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ที่ได้จัดเก็บและโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 503 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/ว 548 ลว 3 ก.พ.60 แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 503 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/ว 504 ลว 1 ก.พ.60 เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 503 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/2881 ลว 3 ก.พ.60 การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการ (ประกาศมาแล้ว 503 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/2806 ลว 2 ก.พ.60 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 503 วัน) ประเภท1