วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/905 ลว 8 ก.ย.59 (ทต.โป่ง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 498 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/904 ลว 8 ก.ย.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 498 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 180 ลว 8 ก.ย.59 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 499 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20297 ลว 7 ก.ย.59 โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสม (ประกาศมาแล้ว 499 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20290 ลว 7 ก.ย.59 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (ประกาศมาแล้ว 499 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20291 ลว 7 ก.ย.59 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 499 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/903 ลว 7 ก.ย.59 กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 499 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20095 ลว 5 ก.ย.59 การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 500 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 3969 ลว 7 ก.ย.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 500 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20287 ลว 7 ก.ย.59 ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิกา (Zika virus disease) (ประกาศมาแล้ว 500 วัน) ประเภท1