วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/899 ลว 6 ก.ย.59 (ทต.นาจอมเทียน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 497 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/900 ลว 6 ก.ย.59 (อบต.นาเริก) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาขน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 497 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 7 ก.ย.59 การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 497 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 6 ก.ย.59 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (ประกาศมาแล้ว 498 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 894 ลว 6 ก.ย.59 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 498 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 3926 ลว 5 ก.ย.59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 498 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/20100 ลว 5 ก.ย.59 การโอนจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 498 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 3924 ลว 5 ก.ย.59 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 498 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 5 ก.ย.59 การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 499 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/891 ลว 2 ก.ย.59 ขอส่งหนังสือพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 499 วัน) ประเภท1