วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว282 ลว 1 ธ.ค.60 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ร่วมประกวดบทความในหัวข้อ "การน้อมนำ หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในงานปกครอง" (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.2/29360 ลว 1 ธ.ค.60 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาการเข้าสู่ระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.850 ลว 1 ธ.ค.60 แจ้้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.1/6340 ลว 1 ธ.ค.60 การบันทึกและปรับปรุงข้อมุลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/28938 ลว 28 ธ.ค. 60 ขอความอนุเคราะห์แจ้งกรณีพบการส่งมอบนมโรงเรียนชนิดผงฟลูออไรด์นอกพื้นที่ที่กำหนดและแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่ให้จำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/29077 ลว 29 ธ.ค.60 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ ระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/29177 ลว 30 พ.ย.60 การจัดการขยะมูลฝอยกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว281 ลว 1 ธ.ค.60 แบบสำรวจสินค้าอาหารที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ๔.๐ (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว274 ลว 30 พ.ย.60 รายละเอียดการ โอนเงินจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 48 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว273 ลว 29 พ.ย.60 รายละเอียดการ โอนเงินจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 48 วัน) ประเภท1