วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20178 ลว 6 ก.ย.59 การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 496 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/913 ลว 8 ก.ย.59 (อบต.วัดหลวง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 496 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/914 ลว 8 ก.ย.59 (ทต.เขาชีจรรย์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 496 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/915 ลว 8 ก.ย.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 496 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/916 ลว 8 ก.ย.59 (อบต.บ้านเซิด) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 496 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/917 ลว 8 ก.ย.59 (อบต.วัดสุวรรณ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 496 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/918 ลว 8 ก.ย.59 (อบต.วัดสุวรรณ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 496 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/908 ลว 8 ก.ย.59 (อบต.นาวังหิน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 496 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/907 ลว 8 ก.ย.59 (ทม.ปรกฟ้า) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และรายการก่อสร้างลานกีฬา (ประกาศมาแล้ว 496 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/906 ลว 8 ก.ย.59 (ทต.ท่าบุญมี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 496 วัน) ประเภท1