วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 4100 ลว 14 ก.ย.59 การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 493 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 4098 ลว 14 ก.ย.59 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 494 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20922 ลว 14 ก.ย.59 การปก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการและเงินโบนัส พ.ศ.2524 (ประกาศมาแล้ว 494 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20918 ลว 14 ก.ย.59 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 494 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20921 ลว 14 ก.ย.59 กิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 494 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 186 ลว 13 ก.ย.59 การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 494 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 187 ลว 13 ก.ย.59 ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 494 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 185 ลว 13 ก.ย.59 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 495 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/930 ลว 13 ก.ย.59 (อบต.เขาไม้แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 495 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/928 ลว 12 ก.ย.59 ประกาศผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 496 วัน) ประเภท1