วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 185 ลว 13 ก.ย.59 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 491 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/930 ลว 13 ก.ย.59 (อบต.เขาไม้แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 491 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/928 ลว 12 ก.ย.59 ประกาศผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 492 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/20398 ลว 8 ก.ย.59 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (ประกาศมาแล้ว 492 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/927 ลว 12 ก.ย.59 การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Observation Survey : LOS) (ประกาศมาแล้ว 492 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/20484 ลว 9 ก.ย.59 วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 492 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20482 ลว 9 ก.ย.59 ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (ประกาศมาแล้ว 492 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/20486 ลว 9 ก.ย.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 492 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/924 ลว 9 ก.ย.59 (ทต.เขาชีจรรย์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 492 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 183 ลว 9 ก.ย.59 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายศาลากลางจังหวัดชลบุรีและเสาธงชาติ (ประกาศมาแล้ว 492 วัน) ประเภท1