วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/21439 ลว 19 ก.ย.59 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 485 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20919 ลว 14 ก.ย.59 การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ (ประกาศมาแล้ว 485 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 19 ก.ย.59 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 486 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/948 ลว 19 ก.ย.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 486 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/21283 ลว 16 ก.ย.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 486 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/21284 ลว 16 ก.ย.59 (อ.หนองใหญ่) ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 486 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 4152 ลว 16 ก.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 486 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/21197 ลว 16 ก.ย.59 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 486 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/21196 ลว 16 ก.ย.59 การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาและควบคุมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์ (ประกาศมาแล้ว 486 วัน) ประเภท1
16 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/21193 ลว 16 ก.ย.59 การดำเนินงานโครงการซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Academy) (ประกาศมาแล้ว 489 วัน) ประเภท1