วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 479 ลว 31 ม.ค.60 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษ๊สรรพสามิตประจำเดือนธันวาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 479 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/79 ลว. 31 ม.ค. 60 สำรวจข้อมูลผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม (ประกาศมาแล้ว 480 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 437 ลว 27 ม.ค.60 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 480 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3.96 ลว 27 ม.ค.60 ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 480 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/2269 ลว 27 ม.ค.60 แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอสด์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/96 ลว 27 ม.ค.60 ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/2445 ลว 30 ม.ค.60 แนวทางการดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/ระหว่างรอลงนาม สำรวจข้อมูลผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/2270 ลว 27 ม.ค.60 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 16 ลว 26 ม.ค.60 นำส่งเงินจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1