วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/973 ลว 27 ก.ย.59 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561 ) (ประกาศมาแล้ว 479 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/22114 ลว 27 ก.ย.59 ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2259 - 2560 (ประกาศมาแล้ว 479 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/22115 ลว 27 ก.ย.59 กาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2559 (1 ตุลาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 479 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 4339 ลว 27 ก.ย.59 การฝึกอรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 479 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 4340 ลว 27 ก.ย.59 ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ (ประกาศมาแล้ว 479 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 4356 ลว 28 ก.ย.59 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 479 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 4338 ลว 27 ก.ย.59 เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 479 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/22118 ลว 27 ก.ย.59 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 479 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/21838 ลว 23 ก.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 480 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/969 ลว 26 ก.ย.59 (ทต.หนองปลาไหล) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1