วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/21835 ลว 23 ก.ย.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/21834 ลว 23 ก.ย.59 รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 192 ลว 23 ก.ย.59 การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1
22 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 4209 ลว 21 ก.ย.59 การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าที่ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 482 วัน) ประเภท1
22 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/21607 ลว 21 ก.ย.59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก (Infographic) ไอโอดีน (ประกาศมาแล้ว 482 วัน) ประเภท1
22 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 4208 ลว 21 ก.ย.59 การร้องขอให้ทบทวนการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และขอเข้ารับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท.กำหนด (ประกาศมาแล้ว 482 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 189 ลว 19 ก.ย.59 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 483 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/21597 ลว 21 ก.ย.59 แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 483 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 4207 ลว 21 ก.ย.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 483 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2559 ชบ 0023.4/ว 4166 ลว 19 ก.ย.59 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 (ประกาศมาแล้ว 483 วัน) ประเภท1