วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/22118 ลว 27 ก.ย.59 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/21838 ลว 23 ก.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 477 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/969 ลว 26 ก.ย.59 (ทต.หนองปลาไหล) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 478 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 194 ลว 26 ก.ย.59 การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน (ประกาศมาแล้ว 478 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 4302 ลว 26 ก.ย.59 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 478 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/e-plan ลว 26 ก.ย.59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ประกาศมาแล้ว 478 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/961 ลว 22 ก.ย.59 การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2559 (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/21836 ลว 23 ก.ย.59 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 4276 ลว 23 ก.ย.59 การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โป่งผา และโป่งงาม (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 4277 ลว 23 ก.ย.59 การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการ เพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 481 วัน) ประเภท1