วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.4/ว6392 ลว 4 ธ.ค.60 แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองและแนวทางปก้ปฏิบัติ (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/29577 ลว 6 ธ.ค.60 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (local sufficiency school : lss) " (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/27575 ลว 6 ธ.ค.60 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (local sufficiency school : lss) " (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/27578 ลว 6 ธ.ค.60 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (local sufficiency school : lss) " (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/27576 ลว 6 ธ.ค.60 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (local sufficiency school : lss) " (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/29579 ลว 6 ธ.ค.60 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (local sufficiency school : lss) " (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/29642 ลว 6 ธ.ค.60 โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/29573 ลว 6 ธ.ค.60 ครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑. (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว6428 ลว 6 ธ.ค.60 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว6411 ลว 6 ธ.ค.60 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1