วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 197 ลว 30 ก.ย.59 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 30 ก.ย.59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 30 ก.ย.59 (อำเภอ)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/22415 ลว 29 ก.ย.59 แจ้งรายชื่อผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อนำไปประกอบในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 4408 ลว 30 ก.ย.59 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/991 ลว 29 ก.ย.59 พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 4382 ลว 30 ก.ย.59 การโอนตัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/994 ลว 30 ก.ย.59 (ทม.ปรกฟ้า) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษา (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/993 ลว 30 ก.ย.59 (ทต.โป่ง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 4409 ลว 30 ก.ย.59 แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1