วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/5387 ลว 3 มี.ค.60 การให้บริการเงินกู้แก่สถานธนานุบาลแบบเงินกู้ระยะสั้น (ชนิดฉุกเฉิน) (ประกาศมาแล้ว 472 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 1072 ลว 2 มี.ค.60 แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงวุฒิ ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 475 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/5017 ลว 28 ก.พ.60 การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 475 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/5304 ลว 2 มี.ค.60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 ชูประเด็น (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/......... ลว 23 ก.พ.60 (ท้องถิ่นอำเภอ) การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 e-Plan ลว 2 มี.ค.60 แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "ลงนามสัญญา" ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 2/3/2560 (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/5017 ลว 28 ก.พ.60 การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/5302 ลว 2 มี.ค.60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/177 ลว. 2 มี.ค. 60 การรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่โดดเค่นและกลุ่มอาสาสมัครด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 ชบ 0023.4/39 ลว 2 มี.ค.60 ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 476 วัน) ประเภท1