วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/21197 ลว 16 ก.ย.59 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 472 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/22825 ลว 4 ต.ค.59 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 472 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/1013 ลว 5 ต.ค.59 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ประกาศมาแล้ว 472 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 201 ลว 30 ก.ย.59 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (ประกาศมาแล้ว 473 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/1010 ลว 3 ต.ค.59 (ทม.บ้านบึง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 473 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4446 ลว 3 ต.ค.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกันยายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 473 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/22416 ลว 29 ก.ย.59 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ประกาศมาแล้ว 473 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.2/22595 ลว 30 ก.ย.59 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 474 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4445 ลว 3 ต.ค.59 การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F (ประกาศมาแล้ว 474 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4410 ลว 30 ก.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ (เดือนกันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 474 วัน) ประเภท1