วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/1018 ลว 6 ต.ค.59 การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) (ประกาศมาแล้ว 470 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 4486 ลว 5 ต.ค.59 ขอส่งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 470 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4516 ลว 6 ต.ค.59 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2559 ที่เหลือจ่าย (ประกาศมาแล้ว 470 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 4487 ลว 6 ต.ค.59 โครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2559 - 2572 ) (ประกาศมาแล้ว 470 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 205 ลว 6 ต.ค.59 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2559 (ประกาศมาแล้ว 470 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/1015 ลว 5 ต.ค.59 ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4485 ลว 5 ต.ค. 59 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2559 ชบ 0023.4/ขั้นตอนการดำเนินการ ลว 5 ต.ค.59 ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ของ อบต. (ตามมาตรการกำหนดตำแหน่งในระบบแท่ง) (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 199 ลว 30 ก.ย.59 การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 4484 ลว 5 ต.ค.59 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1