วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.2/22595 ลว 30 ก.ย.59 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4445 ลว 3 ต.ค.59 การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4410 ลว 30 ก.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ (เดือนกันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/1007 ลว 3 ต.ค.59 ขอประสานแผนงานเพื่อการจัดทำแผนงานประจำปี (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 198 ลว 30 ก.ย.59 ืรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นหลักสูตรการศึกษาอบรม ระหว่าง 25 กรกฎาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/22657 ลว 3 ต.ค.59 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/22419 ลว 29 ก.ย.59 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/22655 ลว 3 ต.ค.59 (อบจ.ชลบุรีั) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4444 ลว 3 ต.ค.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/22477 ลว 30 ก.ย.59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559) ฯ (ประกาศมาแล้ว 471 วัน) ประเภท1