วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/ว 895 ลว 21 ก.พ.60 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4383 ลว 21 ก.พ.60 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4382 ลว 21 ก.พ.60 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4384 ลว 21 ก.พ.60 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/129 ลว. 15 ก.พ. 60 ตรวจสอบรายชื่อการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2560 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4386 ลว 21 ก.พ.60 การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4229 ลว 20 ก.พ.60 แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/ว 871 ลว 20 ก.พ.60 แบบประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/141 ลว 20 ก.พ.60 แจ้งขยายระยะเวลารายงานข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/ว 872 ลว 20 ก.พ.60 การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1