วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ต.ค. 2559 อยู่ระหวางรอลงนาม แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 460 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/1031 ลว 14 ต.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 460 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/1032 ลว 14 ต.ค.59 (อบต.นาวังหิน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 460 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4633 ลว 13 ต.ค.59 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็ญบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 460 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 4613 ลว 12 ต.ค.59 แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 461 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/1027 ลว 12 ต.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 462 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/23364 ลว 11 ต.ค.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 462 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 4612 ลว. 12 ต.ค. 59 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 462 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2559 ชบ 0023.2/1026 ลว. 10 ต.ค. 59 การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 463 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 207 ลว. 11 ต.ค. 59 จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 463 วัน) ประเภท1