วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/23735 ลว 17 ต.ค.59 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 458 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/23540 ลว. 13 ต.ค. 59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 458 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 4613 ลว 12 ต.ค.59 แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 458 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/23728 ลว 13 ต.ค.59 สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สานพลังประชารัฐ สู่ประเทศไทยปลอดภัย" ในหัวข้อ Fire safety for all,2016 (ประกาศมาแล้ว 458 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/23536 ลว 13 ต.ค.59 โครงการพัฒนาระบบสานสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (E-Volunteer) (ประกาศมาแล้ว 458 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 4648 ลว 14 ต.ค.59 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/23724 ลว 17 ต.ค.59 ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/23609 ลว 14 ต.ค.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปผลผลิต จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งวดที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/23537 ลว 13 ต.ค.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกินกว่าสิบล้านบาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/23727 ลว 17 ต.ค.59 ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ประกาศมาแล้ว 459 วัน) ประเภท1