วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 33 ลว 24 ก.พ.60 หนังสือเรียกเก็บเงินและหนังสือเตือนชำระหนี้สิ้นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ประกาศมาแล้ว 456 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 941 ลว 23 ก.พ.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560) (ประกาศมาแล้ว 456 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 947 ลว 23 ก.พ.60 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 456 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 942 ลว 23 ก.พ.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 456 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/155 ลว 23 ก.พ.60 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ (ประกาศมาแล้ว 456 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/156 ลว 23 ก.พ.60 การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 456 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 e-Plan ลว 24 ก.พ.60 แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "ลงนามสัญญา" ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 24/02/2560 (ประกาศมาแล้ว 456 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/4644 ลว 23 ก.พ.60 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 (ประกาศมาแล้ว 457 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4646 ลว 23 ก.พ.60 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 457 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4645 ลว 23 ก.พ.60 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suffciency School : LSS) (ประกาศมาแล้ว 457 วัน) ประเภท1