วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4808 ลว 21 ต.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 452 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/24337 ลว 21 ต.ค.59 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 452 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/24336 ลว 21 ต.ค.59 มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 452 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/24338 ลว 21 ต.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 452 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 213 ลว 21 ต.ค.59 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 456 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 214 ลว 21 ต.ค.59 รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 456 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/1045 ลว 20 ต.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 456 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/24239 ลว 20 ต.ค.59 แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 456 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/24069 ลว 20 ต.ค.59 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาแพทย์ระบบรับตรงโควตาพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 457 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4754 ลว 19 ต.ค.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 457 วัน) ประเภท1