วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.1/29878 ลว 8 ธ.ค.60 แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
12 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว283 ลว 8 ธ.ค.60 ขอความอนุเคราะห์แจกจ่ายบัตรสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณืออมทรัพย์ กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
12 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/29850 ลว 8 ธ.ค.60 แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
12 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/29843 ลว 8 ธ.ค.60 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังดัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/29874 ลว 8 ธ.ค.60 แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว459 ลว 8 ธ.ค.60 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ..... โดยการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (wed conference) (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว6479 ลว 8 ธ.ค.60 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว6492 ลว 8 ธ.ค.60 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป้นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว6491 ลว 8 ธ.ค.60 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.4/ว6427 ลว 6 ธ.ค.60 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1