วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 216 ลว 26 ต.ค.59 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 449 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 215 ลว 26 ต.ค.59 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน กันยายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 449 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4893 ลว 26 ต.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 449 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/24655 ลว 26 ต.ค.59 ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (ประกาศมาแล้ว 449 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/24654 ลว 26 ต.ค.59 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ( Local Sufficiency School : LSS ) " (ประกาศมาแล้ว 449 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/24483 ลว 25 ต.ค.59 แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ประกาศมาแล้ว 449 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4807 ลว 21 ต.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 450 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4781 ลว 20 ต.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 450 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/24335 ลว 21 ต.ค.59 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ประกาศมาแล้ว 450 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4728 ลว 18 ต.ค.59 (อ.สัตหีบ,อ.พนัสนิคม) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 450 วัน) ประเภท1