วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 224 ลว.28 ต.ค. 59 การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic local Administrative Accounting System : e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 446 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 222 ลว 28 ต.ค.59 ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา และการออกใบรับรองการสั่งใช้ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 446 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/24792 ลว 27 ต.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 446 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 221 ลว 28 ต.ค.59 จัดสรรเงินรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 446 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/24796 ลว 27 ต.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 446 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/24778 ลว 27 ต.ค.59 (อ.บ่อทอง) ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 446 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/1067 ลว.28 ต.ค. 59 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อส่งรายงานข้อมูลให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ประกาศมาแล้ว 446 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 219 ลว. 28 ต.ค. 59 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 446 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 220 ลว. 28 ต.ค. 59 การจัดโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 446 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/24791 ลว. 27 ต.ค. 59 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 446 วัน) ประเภท1